• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

نام نویسی دوره های آموزشی زبان پهلوی (پارس میانه) در بنیاد نیشابور هر ساله از شهریور ماه و به صورت حضوری انجام می شود و آغاز برگزاری نشست های آموزشی نیز از نیمه ی دوم مهرماه است. شرکت در این دوره ها نیازمند مدرک و شهریه نبوده و به گونه ی افتخاری برگزار می گردد و در پایان دوره نیز مدرکی به دانش آموختگان داده نخواهد شد. آموزش زبان پهلوی در بنیاد نیشابور از آموزش الفبا آغاز شده و با خواندن 17 متن پهلوی، تا دشوارترین متن پهلوی موجود (بندهش) بپایان می رسد و دانشجویان در هر دوره یک روز در هفته و به مدت یک ساعت برای یادگیری حضور خواهند یافت. هر یک از مراحل و مقاطع یاد شده از سه ماه تا یکسال و برای متن بندهش دو سال زمان می گیرد. در صورت تمایل به شرکت در این دوره های آموزشی، می توانید از شهریورماه برای تکمیل نام نویسی خود به دفتر بنیاد نیشابور مراجعه نمایید. دریافت درسنامه ها و جزوه ها درسنامه ها و متن های بررسی شده در این دوره ها در آغاز هر دوره و زمان های بایسته به دانشجویان عرضه خواهد شد. درسنامه ها و جزوه هایی که در دوره های آموزشی خط و زبان پهلویِ بنیاد نیشابور آموزش داده می شود، بدین ترتیب است: - متن الفبای پهلوی - متن های پهلوی بدون هزوارش - متن های دارای هزوارش-کارنامه اردشیر بابکان- یادگار زریران- اندرزآتورپات مانسپندان- درخت آسوریگ- اندرز پوریوتکیشان- ماه فروردین روز خرداد- در بزرگداشت سورآفرین -داروی خرسندی- ماتیکان شترنج و نهش نیواردشیر- یادگار بزرگمهر- آیین نامه نویسی- واژه ای چند ازآتورپات مانسپندان- نامه شهرستان های ایران- ارداویراف نامه- مینوی خرد- بندهش

  • بنیاد نیشابور