• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • آموزش | سنگ نگاره های پهلوی

سنگ نوشته‌های پهلوی

نشست‌های آموزش سنگ نوشته‌های پهلوی (گشته دبیره) در بنیاد نیشابور، زیر نظر دکتر جنیدی، به استادی بانو نسرین فروتن از سال 1386 آغاز گردید و تاکنون سه دوره آموزشی در این باره برگزار گردیده است؛ که دربرگیرنده‌ء آموزش سنگ نوشته‌های ساسانی(پارسیک) و اشکانی(پهلوانیک) می باشد.
پیش‌نیاز شرکت در این دوره ها، گذراندن دوره‌های آغازین زبان پهلوی در بنیاد نیشابور است.

  • بنیاد نیشابور