• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½) | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

با نیایش به پیشگاه روان درخشنده نیاکان


در آغاز فصلی گرم و آفتابی، باری دیگر به یاری یاران بنیاد، گامی استوار تر را در راه بهبودی و پویایی گنج نپشت کیخسرو (کتابخانه بنیاد نیشابور) برداشته ایم.
کتابخانه بنیاد با گرامی داشت گام های پرتوان پژوهندگان فرهنگ ایرانی، اینک آماده ارائه هرگونه منابع ایرانشناسی : «بر اساس پنجاه فهرست موضوعی، برابر با پنجاه شاخه گوناگون دانش ایرانشناسی» (و همچنین دو فهرست بر اساس نام نگارنده و عنوان کتب) به دانشجویان، استادان و شیفتگان فرهنگ ایرانی در بیشتر روزهای هفته است. پس از سپری شدن زمان یک سال و نیم ترتیب و آمادگی گنج نپشت کیخسرو و پژوهشگاه ماونداد، اکنون با پنج هزار جلد منبع و جستارهای ایرانشناسی (و برخی پایان نامه های سرآمد در این زمینه و نشریات فرهنگی) به یاری یزدان، در آینده یکی از کانون های پاسخگو  (از دید منابع) در راستای پژوهش های ایران پژوهی بشمار خواهد رفت و در بهره وری روز افزون خویش از هرگونه راهنمایی و پیشنهاد بی پرده یاران نیز بی نیاز نخواهد بود.

سرپرست کتابخانه
khorshid.iran@gmail.com

برنامه کار هفتگی گنچ نپشت کیخسرو و پژوهشگاه ماونداد همه روزه از ساعت 3 تا 7:30 پسین

  • بنیاد نیشابور